Polityka Prywatności

Secfense meta 2a
Zmień ustawienia prywatności

Polityka prywatności

[Administrator danych] Ten dokument (“Polityka prywatności”) opisuje to w jaki sposób Secfense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42/1, 31-044 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000722746, NIP: 6762546545 (“My/Administrator”) przetwarza dane osobowe (“Dane”), osób korzystających ze świadczonych usług (“Ty”), w tym w ramach strony internetowej www.secfense.com (“Strona”).

[Troszczymy się o Twoją prywatność] Za każdym razem, gdy uzyskujemy dostęp do Twoich Danych, upewniamy się, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim przetwarzamy Twoje Dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”). Stosujemy rygorystyczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia wszystkich przetwarzanych przez nas Danych przed utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. 

[Jak się z nami skontaktować?] W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony Twoich danych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących Ci praw wynikających z RODO, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

[Dane osobowe, które pozyskujemy od Ciebie] Możemy pozyskiwać od Ciebie m.in. następujące kategorie Danych: dane kontaktowe takie jak Twoje imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu; dane płatnicze (transakcyjne) – tj. dane związane z płatnościami realizowanymi podczas korzystania z naszych usług; historia dokonanych transakcji.

[Dane, które pozyskujemy automatycznie] Nasza Strona, gdy z niej korzystasz może zbierać niektóre Dane automatycznie. Możemy uzyskiwać informacje w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookie przeglądarki, pikseli, dzienników serwera sieciowego, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Informacje jakie zbieramy w ten sposób mogą obejmować: (a) Dane dotyczące Twojego urządzenia, w tym adres MAC, adres IP, informacje o logach, model urządzenia, model sprzętowy, numer IMEI, numer seryjny, informacje o subskrypcji, ustawienia urządzenia, połączenia z innymi urządzeniami, operator sieci komórkowej, charakterystyka przeglądarki internetowej, informacje o korzystaniu z aplikacji, kod sprzedaży, kod dostępu, aktualna wersja oprogramowania, MNC, informacje o subskrypcji oraz losowe, nietrwałe i możliwe do ponownego ustawienia identyfikatory urządzenia, takie jak identyfikator usługi spersonalizowanej (lub PSID), oraz identyfikatory reklam, w tym identyfikator reklam Google; (b) Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze Strony, w tym Dane dotyczące strumienia kliknięć, Twoich interakcji ze Stroną (takie jak odwiedzane strony internetowe, wyszukiwane hasła oraz używane aplikacje i funkcje), strony, które doprowadziły lub skierowały Cię do Platformy, daty i godziny korzystania z Platformy; oraz korzystania przez użytkownika z witryn, aplikacji i funkcji innych firm, które są powiązane z naszymi usługami; (c) Dane dotyczące korzystania przez Ciebie z witryn internetowych, aplikacji i funkcji stron trzecich, które są powiązane z Naszymi usługami. 

[Cele i podstawy prawne przetwarzania danych] 

  • Świadczenie usług. Wykorzystujemy Twoje Dane do świadczenia na Twoją rzecz usług, a także do przyjmowania lub dokonywania płatności z nimi związanych lub kontaktowania się z Tobą w tej sprawie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Ty jesteś stroną (Artykuł 6 ust. 1. lit. b RODO). Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu usunięcia konta z Platformy. 
  • Rozpatrywanie Twoich żądań. Będziemy przetwarzać Twoje Dane, aby odpowiedzieć na Twoje prośby lub reklamacje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym uzasadnionym interesem jest umożliwienie nam właściwej obsługi Twojej reklamacji. Okres retencji dla takiego przetwarzania trwa do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonych przez Ciebie próśb lub reklamacji. 
  • Przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa, norm i standardów branżowych oraz wewnętrznych regulacji Administratora, w tym Polityki prywatności. W niektórych przypadkach gromadzimy i wykorzystujemy Dane użytkownika w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, na przykład Dane dotyczące płatności są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres retencji takich danych trwa do czasu, gdy stosowne przepisy prawa uprawniają Nas do ich przetwarzania. 
  • Kontakt. Używamy Twoich danych do komunikacji z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Tym uzasadnionym interesem jest zapewnienie właściwej komunikacji z Tobą. Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w każdym razie nie dłużej niż 5 lat. 
  • Analiza i personalizacja Platformy. Używamy Twoich Danych w celu personalizacji treści oraz analizy Platformy i ruchu w sieci. W tym celu używamy plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie aktywności użytkownika w celu optymalizacji świadczonych usług. Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.
  • Newsletter (biuletyn). Możemy wykorzystywać Twoje Dane do prowadzenia działalności marketingowej usług Administratora, do których należy m.in. przesyłanie newslettera (jeśli wyrazisz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.
  • Marketing – cold mailing. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego możemy przesyłać Ci wiadomości marketingowe Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli wyrazisz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.
  • Marketing – cold calling. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego możemy kontaktować się z Tobą w celu promocji świadczonych przez Nas usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.
  • Webinary. Przetwarzamy Twoje Dane by móc przeprowadzić  organizowany przez Nas  webinar. Są one przez nas prowadzone w celu edukowania w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz prowadzenia marketingu Naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu swoich usług  oraz edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.

[Dobrowolne podanie Danych] Podanie Danych jest dobrowolne. Jednakże, bez otrzymania niezbędnych Danych, możemy nie być w stanie wykonać niektórych działań zleconych przez Ciebie. Bez podania danych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usług i nie możemy świadczyć na Twoją rzecz usług – ich przekazanie jest zatem warunkiem zawarcia z Nami umowy. 

[Odbiorcy Danych] W niektórych sytuacjach możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich Danych stronom trzecim, takim jak: (a) zewnętrzni dostawcy usług – zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Przykłady obejmują, świadczenie wsparcia marketingowego, świadczenie usług prawnych i księgowych. Tego rodzaju usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do danych użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą oni przetwarzać Dane osobowe zgodnie z postanowieniami umów o powierzeniu przetwarzania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych; (b) organy publiczne – w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na podstawie właściwych przepisów prawa. 

[Przekazywanie danych do państw spoza EOG] Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Dane użytkowników pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państw spoza tego obszaru.

[Twoje prawa] W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych przysługuje Ci szereg uprawnień, których wykonania możesz żądać kontaktując się z Nami mailowo na adres: [email protected]. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci: prawo żądania od nas dostępu do swoich Danych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w efekcie czego przestaniemy przetwarzać Twoje Dane w tym celu; prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać te Dane w niezbędnym zakresie,w przypadku zaistnienia uzasadnionego powodu; prawo do przenoszenia lub ograniczenia Danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody; jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich Danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych narusza prawo, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Więcej informacji na temat złożenia skargi możesz znaleźć tutaj.

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji]

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym za pomocą profilowania.

[Pliki cookies]Platforma używa plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia lepszego lub bardziej efektywnego działania usług online. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem rynkowym. Pliki cookie mogą pochodzić od nas („pliki cookie pierwszej strony”) lub od stron trzecich, z których usług korzystamy („pliki cookie stron trzecich”). Niektóre informacje przechowywane w plikach cookie (np. dotyczące preferencji użytkownika), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na Twoją rzecz. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookie są wyłączone.

[Cele] Możemy korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem technologii plików cookie m.in. dla następujących celów: (a) zapamiętanie informacji o użytkowniku, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać, (b) rozumienie sposobu korzystania ze Strony i interakcji z nią tak aby dostosować Stronę do preferencji użytkownika, (c) zarządzać i mierzyć użyteczność Strony, (d) zrozumieć skuteczność naszej komunikacji oraz (e) w inny sposób ulepszać nasze usługi.

Zmień ustawienia prywatności

[Zarządzanie Cookie] Możesz zmienić ustawienia cookies za pośrednictwem: managera zgód cookies na naszej stronie lub ustawień Twojej przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Możesz jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane – w całości lub w części, np. aby blokować cookie podmiotów trzecich, lub abyś otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do Twojego urządzenia. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach można znaleźć poniżej. Google Chrome Mozilla Firefox MacOS Safari Microsoft Edge. Więcej informacji możesz znaleźć np. na stronach: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

[Aktualna wersja Polityki prywatności] Polityka Prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych.