logo

Firma Secfense otrzymała grant zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Tytuł projektu: Secfense
Krótki opis projektu:
Realizacja działań B+R obejmuje stworzenie prototypów, oraz na podstawie badań tych prototypów, rozwiązań architektury implementacji uwierzytelnienia 2FA/MFA w innowacyjnej koncepcji brokera dostępu użytkownika do chronionego zasobu. Innowacja polega na oddzieleniu od aplikacji procesu uwierzytelnienia, przy zwiększeniu jego skuteczności i równoczesnym zwiększeniu wygody użytkownika. Projekt z branży cyber security / pattern recognition - wykorzystujący techniki uczenia, które na podstawie charakterystyk prób uzyskania dostępu do funkcjonalności wewnętrznych umożliwią decyzje jaki poziom uwierzytelnienia użytkownika jest niezbędny.

Budżet projektu: 1 000 000,00 PLN
Wysokość grantu: 800 000,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2019


Firma Secfense otrzymała grant zgodnie z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa


Tytuł projektu: Secfense
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest zbudowanie, na bazie przetestowanych prototypów, rozwiązania implementacji metod 2FA/MFA zawierającego znaczące ulepszenia, funkcjonującego niezależnie od chronionych aplikacji w infrastrukturze potencjalnych klientów. Weryfikacja możliwości rynkowych i technicznych zastosowania modelu funkcjonującego niezależnie od chronionych aplikacji dla metod 2FA/MFA, w szczególności dla rynku hosting providerów celem stworzenia nowej oferty rynkowej.


Zastosowania:
Budżet projektu: 2 000 000,00 PLN
Wysokość grantu: 1 600 000,00 PLN
Okres realizacji: 2018 - 2020